راهنمای منبع نویسی

حداکثر تعداد منابع قابل استفاده از 30 منبع بیشتر نباشد. منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه سازمانی باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

نحوه ارائه منابع با ذکر مثال برای هر مورد در ذیل بیان شده است:

 - مثال برای کتاب فارسی:

صادقی، س. ح. 1390. مطالعه و اندازه­ گیری فرسایش آبی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 220 ص.

کوچ، ی. و حسینی، س. م. 1394. اکولوژی خاک­‌های جنگلی (مفاهیم و الگوریتم­ ها). انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران، 414 ص.

یزدی ­صمدی، ب.، رضایی، ع. و ولی­زاده، م. 1376. طرح­های آماری در پژوهش­‌های کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران، 764 ص.

- مثال برای کتاب انگلیسی:

 لازم به ذکر است که در کتب و مقالات انگلیسی با بیش از یک مؤلف، از کلمهand قبل از آخرین مؤلف استفاده می‌شود.

West, P. W. Trees and forest management. Springer publications, 190p.

Binkley, D. and Fisher, R. F. 2013. Ecology and management of forest soil. John Wiley and Sons Publications, 363p.

Sagheb -Talebi, K., Sajedi, T. and Pourhashemi, M. 2014. Forests of Iran: – A treasure from the past, a hope for the future, Plant Vegetation. 10. DOI: 10.1007/978-94-007-7371-4_1.

- مثال برای مقاله فارسی:

-منابع فارسی مقاله (همانند انگلیسی) باید شامل نام نویسنده(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله به شکل کامل، جلد (شماره) مجله و شماره صفحات مقاله باشد.

رضوی، س. ع. 1389. مقایسه خصوصیات خاک و تنوع زیستی جنگل­‌کاری­های دارتالاب و توسکا­ ییلاقی (مطالعه موردی:کلوده- استان مازندران). مجله پژوهش­‌های علوم و فناوری چوب و جنگل،17 (2): 123- 116.

مجدطاهری، ح. و جلیلی،  ع. 1375. بررسی مقایسه­‌ای آثار جنگل­‌کاری با کاج تهران و اقاقیا روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و پوشش گیاهی زیرآشکوب. پژوهش و سازندگی، 2 (1): 15-6 .

اسدیان، م.، حجتی، س.م.، پورمجیدیان، م. ر. و فلاح ا.1391. بررسی تنوع زیستی گیاهی و خصوصیات خاک در جنگل­‌کاری­های کاج­ سیاه و زبان­ گنجشک در منطقه الندان - ساری، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،20 (48): 312- 299.

- مثال برای مقاله انگلیسی:

Mohawesh, O. 2016.Utilizing deficit irrigation to enhance growth performance and water-use efficiency of eggplant in arid environments. Journal of Agriculture Sciences and Technology, 18 (2): 265-276

Farley, K. A. and Kelly, E. F. 2004. Effects of afforestation of Paramo grassland on soil nutrient status. Forest Ecology and Management, 195(3): 281-290.

Rostamabadi, A., Tabari, M. and Sayad, E. 2013. Influence of Alnus subcordataPopulus deltoides and Taxodium distichum on poor drainage soil, northern Iran. Ecopersia, 1 (3): 207-218.

- اگر منبع نشریه چاپ شده یک مؤسسه یا سازمان است، باید شامل نام مؤسسه، سال انتشار، عنوان نشریه، محل انتشار و تعداد صفحات باشد. به عنوان مثال:

FAO. 2009. Forestry Statistics Yearbook. Catches and Landings. FAO, Rome, 74 (63): 1759-1764.

- برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده(گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌ (گان) بخش مذکور، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌(گان) اصلی کتاب، نام کتاب، ناشر، محل انتشار و تعداد صفحات کتاب است.به عنوان مثال:

Khanna-Chopra, R. and Sinha, S. K. 1988. What limits the yield of pulses? Plant process of plant type. P68-278, In: Sinha, S. K., P. V. Sane, S. E. Bhargara and P. R. Agrawal (eds.), Proceeding of the international Congress of plant Physiology, Society for plant Physiology and Biochemistry, New Dehli, India, 680p.